Financiële ondersteuning patiënt

Bij ziekte word je niet alleen geconfronteerd met het medische aspect. Ook financieel heeft het heel wat gevolgen. Besef dat je er niet alleen voorstaat, en dat je kan geholpen worden door heel wat diensten.

Om te weten waar je recht op hebt, en voor welke uitkeringen je in aanmerking kan komen kan men zich laten bijstaan door verschillende diensten zoals:

  • de sociale dienst van het ziekenhuis
  • het ziekenfonds, en hun specifieke diensten
  • het OCMW of Het Sociaal Huis in uw gemeente. 

Werk

Vanaf het ogenblik dat je een tijd afwezig zal zijn om medische redenen, ben je als werknemer verplicht zo snel mogelijk je werkgever in te lichten en deze binnen de 48 uur een medisch attest te bezorgen. Een zelfstandige verwittigt ook best zo vlug mogelijk het ziekenfonds. Het attest moet hier binnen de 28 dagen opgestuurd worden.

Een werknemer heeft dan recht op een vervangingsinkomen. Bij aanvang eerst een maand lang een gewaarborgd inkomen van het bedrijf. Nadien gedurende het eerste jaar een uitkering van het ziekenfonds. Het vervangingsinkomen is afhankelijk van het statuut en de werksituatie van de werknemer. Invaliditeit gaat in vanaf het tweede jaar van de afwezigheid. Bij werkhervatting steeds het ziekenfonds verwittigen, zodat de uitkering kan worden stopgezet. Weet dat een werknemer tijdens de ziekte of na de behandelingen ook deeltijds kan werken. Er bestaan verschillende vormen van tijdskrediet of medische part-time. Voor meer informatie kan je steeds terecht bij het ziekenfonds, adviserend geneesheer, en de sociale dienst van het bedrijf waar de werknemer tewerkgesteld is.

Een zelfstandige ontvangt de eerste maand geen vergoeding. Dit wordt de carenzperiode genoemd. Gedurende de 11 daaropvolgende maanden ontvangt de zelfstandige een vergoeding van het ziekenfonds. Dit bedrag is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de zelfstandige. Na één jaar komt de zelfstandige, zoals een loontrekkende in de invaliditeit terecht.

Meer weten?

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling (RVA),
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg,
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ),
Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsuitkering (RIZIV)

 Medische onkosten

Geconfronteerd worden met ziekenhuisopname, specifieke onderzoeken en behandelingen doet het kostenplaatje snel hoog oplopen. Het ziekenfonds komt hierin tegemoet, maar niet alle financiële steunmaatregelen worden automatisch toegekend. Soms moet de patiënt er nadrukkelijk naar vragen. Neem hiervoor contact op met de sociale dienst van het ziekenfonds, of de sociale dienst van het ziekenhuis.

Enkele nuttige begrippen:

Globaal medisch dossier (GMD)
: Een gezondheidsdossier dat wordt bijgehouden door je vaste huisarts. Hierin worden alle medische gegevens bewaard. Bij consultatie van andere artsen, vraag om de gegevens door te sturen naar je vaste huisarts. Het GMD geeft je het recht op een verhoogde terugbetaling bij het ziekenfonds. Vraag hierover meer uitleg aan de huisarts.

De maximumfactuur (MAF): Geeft aan elke persoon en gezin de zekerheid dat een bepaald bedrag aan eigen inbreng voor de gezondheidskosten niet overschreden wordt. De MAF waarborgt dat langdurig zieken niet bedolven worden onder de medische kosten.

Wanneer de medische remgelden in de loop van een jaar dit maximum bedrag overschrijden worden de medische kosten terugbetaald tegen 100% van het RIZIV tarief. Honorariumsupplementen van niet-geconventioneerde artsen worden evenwel niet meegerekend in diet maximum bedrag. Vraag ook hier meer uitleg aan je ziekenfonds.

De Zorgverzekering: De Vlaamse zorgverzekering komt  tegemoet aan de niet-medische kosten  bij zorgverlening. De toelage is een vast maandelijks bedrag, onafhankelijk van het inkomen. Ondersteuning is bijvoorbeeld voor thuishulp en aankoop hulpmiddelen. De concrete uitvoering wordt toevertrouwd aan de zorgkassen, die ook beslissen tot erkenning van zwaar hulpbehoevende. Contacteer Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid voor meer informatie.

Enkele tips:

  • Kijk na of de behandelende arts geconventioneerd is of niet. Anders kan je voor onverwachte en onaangename financiële verrassingen staan. (raadpleeg hiervoor het ziekenfonds of het ziekenhuis)
  • Vergeet niet om aangifte te doen bij de hospitalisatieverzekering.
  • Heb je financiële problemen, wacht niet tot je bedolven bent onder de facturen maar neem vroeg in de behandeling contact op met het ziekenfonds, de sociale dienst van het ziekenhuis of het OCMW.
  • Ook privé-initiatieven zoals het Kankerfonds van de Vlaamse Liga tegen Kanker ondersteunen kankerpatiënten in hun financiële situatie. Ook De Stichting tegen Kanker heeft een fonds voor kankerpatiënten. Een aanvraag voor dergelijke steun verloopt steeds via een sociale dienst van het ziekenhuis, het ziekenfondsen, het OCMW of het Sociaal Huis.
  • Er bestaan nog tal van ondersteuningen voor specifieke patiënten. De reeds eerder vermelde sociale diensten geven graag advies op maat van de patiënt en zijn/haar familie.

Lees verder over psychologische steun.